privacyverklaring

Privacyverklaring Ink & Art Company versie januari 2021

Ink & Art Company respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Ink & Art Company verwerkt.

Contactgegevens

Ink & Art Company

Tattoo artist: mevrouw L. (Lilian) Dekkers

Telefoonnummer: +31(0)6 28346075

E-mailadres: info@ink-artcompany.nl

KvK-nummer: 75075733

Btw-identificatienummer: NL@B@

Adres: Hofweg 14

5966 NG AMERICA

Website: www.ink-artcompany.nl

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Ink & Art Company verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door u vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

– uw identificatiegegevens (bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, adres, contactgegevens etc.); en

– gegevens met betrekking tot de verbinding, uw IP-adres en de contactgeschiedenis.

Vorenstaande persoonsgegevens verwerkt Ink & Art Company, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Als u wordt verzocht uw persoonsgegevens in te vullen, is dit omdat het gegevens betreffen die we nodig hebben om u de dienst te kunnen verlenen of om het toestemmingsformulier in behandeling te kunnen nemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website van Ink & Art Company heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze bezoeker toestemming heeft van ouders of voogd/wettelijke vertegenwoordiger. Ink & Art Company kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Aangeraden wordt dan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van uw kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Ink & Art Company zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ink-artcompany.nl. De informatie zal dan zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Doeleinden en op basis van welke grondslagen persoonsgegevens worden verwerkt

Ink & Art Company verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Ink & Art Company verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– het verlenen van diensten, bestaande uit o.a. het zetten van tatoeages;

– het beveiligen en optimaliseren van onze website;

– het verstrekken van de door u gevraagde informatie.

De verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

Foto’s worden verwerkt om onze content meer sfeer te geven. Vanzelfsprekend worden foto’s alleen gebruikt met toestemming van betrokkene en deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden. – Via onze “social media” platforms (Facebook en Instagram) en de daarop getoonde foto’s en advertenties worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven. Indien u als klant niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond, kunt u zich hiervoor afmelden door een mail te sturen naar: info@inkartcompany.nl.

Beveiliging persoonsgegevens

Ink & Art Company hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Ink & Art Company gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een ITleverancier, zal Ink & Art Company in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Ink & Art Company bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Indien u informatie bij ons heeft opgevraagd doormiddel van enig schriftelijk schrijven dan wel enig ingevuld contactformulier, zullen u gegevens uiterlijk 1 jaar na het laatste contact worden vernietigd. Bent u klant geworden bij Ink & Art Company dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor een duur van maximaal 3 jaar. Na afloop van deze periode zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ink & Art Company deelt of verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ink & Art Company zal enkel gegevens aan derden verstrekken wanneer daarvoor uw toestemming is verkregen.

Gebruik social media

Op de website van Ink & Art Company zijn knoppenbuttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram of Facebook. Ink & Art Company houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden te raadplegen.

Cookies

Ink & Art Company gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ink & Art Company gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wilt u meer informatie over cookies? Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ink & Art Company en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Ink & Art Company een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ink-artcompany.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ink & Art Company zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Ink & Art Company neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op met Ink & Art Company.

Wijzigingen privacyverklaring

Ons privacy beleid kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig onze website te raadplegen om de meest recente versie van onze privacyverklaring te bekijken.

Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met mevrouw Lilian Dekkers van Ink & Art Company.