Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Ink & Art Company (februari 2021)

Gegevens 

Ink & Art Company

Tattoo artist: mevrouw L. (Lilian) Dekkers

Telefoonnummer: +31(0)6 28346075

E-mailadres: info@ink-artcompany.nl

KvK-nummer: 75075733

Btw-identificatienummer: NL@B@

Adres: Hofweg 14

5966 NG  AMERICA

Website: www.ink-artcompany.nl

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Ink & Art Company tot het laten aanbrengen van een tatoeage.

2. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Ink & Art Company en opdrachtgever tot levering van diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage en/of het laten ontwerpen van een tatoeage.

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ink & Art Company en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Ink & Art Company en opdrachtgever.

2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ink & Art Company voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij 

Ink & Art Company zijn in te zien en dat zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

4. De opdrachtgever die een overeenkomst met Ink & Art Company aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Ink & Art Company gehanteerde algemene voorwaarden.

5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Eigen verantwoording en eigen risico

1. Alle opdrachten van opdrachtgever aan Ink & Art Company, worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever, hetgeen tevens is vermeld op het verplicht in te vullen toestemmingsformulier.

2. Door aan Ink & Art Company opdracht te geven tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen de medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is opdrachtgever bekend dat de door of namens Ink & Art Company aangebrachte tatoeages nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3. Door opdracht te geven aan Ink & Art Company tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart opdrachtgever tevens dat hij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed-overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van Ink & Art Company of derden in gevaar kan brengen.

4. Ink & Art Company werkt hygiënisch en verwacht dat opdrachtgever eveneens schoon en gedoucht verschijnt op de afspraak. 

5. Ink & Art Company behoudt zich het recht voor om opdrachtgever te weigeren om te behandelen of om opdrachtgever uit de shop te verwijderen als deze bijvoorbeeld onder invloed van drugs of alcohol is en anderszins overlast bezorgd.

6. Opdrachtgever staat er voor in dat hij de leeftijd van 16 jaren of ouder heeft en zijn besluit om een tatoeage door Ink & Art Company te laten aanbrengen, weloverwogen heeft genomen.

7. Ink & Art Company brengt tatoeages aan bij personen vanaf 16 jaar mits toestemming van ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger. Ink & Art Company brengt tatoeages aan bij personen van 17 jaar enkel op niet te opzichtige plaatsen van het lichaam. De te tatoeëren plaats wordt alsdan bepaald door Ink & Art Company. 

8. Ink & Art Company behoudt zich het recht voor om te allen tijde van de opdrachtgever te verzoeken een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Mocht de opdrachtgever desgevraagd onverhoopt geen geldig legitimatiebewijs tonen, dan heeft Ink & Art Company het recht de opdracht te weigeren.

9. Tatoeages van teksten en cijfers dienen door de opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor risico van de opdrachtgever.

Uitsluiting aansprakelijkheid

1. Door opdracht te geven aan Ink & Art Company erkent de opdrachtgever dat Ink & Art Company enkel een inspanningsverbintenis heeft. Ink & Art Company zal zich naar beste weten en kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Ink & Art Company kan nimmer garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Ink & Art Company kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

2. Indien Ink & Art Company aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Ink & Art Company voor de betreffende dienst aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht. 

3. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval, voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Ink & Art Company ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Ink & Art Company, is Ink & Art Company uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien opdrachtgever Ink & Art Company binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Ink & Art Company deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Ink & Art Company in staat is om adequaat te reageren. 

4. Ink & Art Company sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Ink & Art Company is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Ink & Art Company bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

6. Ink & Art Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of andere bezittingen van de opdrachtgever.

7. Indien door of namens opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Ink & Art Company nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door opdrachtgever ingeschakelde derde.

8. Ink & Art Company staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Ink & Art Company verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

9. Alle aanspraken van opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Ink & Art Company vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ink & Art Company binnen een jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het eindigen van de opdracht tussen Ink & Art Company  en opdrachtgever vervalt de  aansprakelijkheid van Ink & Art Company.

Overmacht

Ink & Art Company is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Prijzen en betaling

1. Prijsopgaven worden uitsluitend gegeven na het bespreken van de opdracht in de tattoo shop en niet via e-mail of telefoon. 

2. Ink & Art Company voert haar dienstverlening uit conform een overeengekomen vast tarief dan wel conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden waarvoor een uurtarief is bedongen, worden achteraf berekend aan de hand van de door Ink & Art Company opgestelde urenregistratie (nacalculatie). 

3. De betaling geschiedt ter sessie en dient ter plekke te worden voldaan. Ink & Art Company behoudt zich het recht voor om de betaling voorafgaand aan de sessie te innen. Opdrachtgever dient de betaling ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn te voldoen.

4. Ink & Art Company en opdrachtgever kunnen overeenkomen dat opdrachtgever een voorschot/aanbetaling dient te betalen. Indien een dergelijk(e) voorschot/aanbetaling is overeengekomen, dient opdrachtgever het voorschot/aanbetaling te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de opdracht.

5. Op de reeds gemaakte prijzen en/of afspraken kan geen aanspraak worden gemaakt op eventuele kortingen en/of acties. 

6. Een door opdrachtgever gedane voorschot/aanbetaling wordt niet geretourneerd. 

7. Een voorschot/aanbetaling blijft 3 maanden geldig als er nog geen vervolgafspraak wordt gepland. 

8. In geval er sprake is van een aanbetaling, wordt de aanbetaling de laatste sessie verrekend.

9. Een aanbetaling kan niet worden doorgegeven aan een ander persoon.

10. Cadeaubonnen/tegoedbonnen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere acties/kortingen. 

11. De cadeaubon is uitsluitend afgegeven voor tatoeëren en is niet voor geld inwisselbaar.

12. De cadeaubon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de afgiftedatum. Binnen deze periode kan de cadeaubon worden ingeleverd. Indien er sprake is van een langere wachttijd, zal binnen deze periode van 1 jaar een afspraak/ afspraken worden ingepland.

13. Ink & Art Company is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te wijzigen conform de geldende inflatietarieven. 

14. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens opdrachtgever, wordt de betaling en alle andere verplichtingen van opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Regels met betrekking tot de afspraak

1. Als opdrachtgever niet verschijnt op de dag van afspraak, zal de aanbetaling komen te vervallen en zullen er mogelijk kosten in rekening worden gebracht.

2. Opdrachtgever kan zijn afspraak kosteloos verzetten tot 3 dagen voor de gemaakte afspraak. 

3. Ink & Art Company berekent annuleringskosten indien de afspraak 3 dagen of korter tevoren wordt geannuleerd door opdrachtgever. Alsdan zal de aanbetaling niet meer worden terugbetaald. 

4. Indien de opdrachtgever zonder tijdige melding vooraf een afspraak niet nakomt, vervalt de aanbetaling en kan het resterende bedrag eveneens door de opdrachtnemer bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

5. Bij een overeenkomst waarbij een uurtarief is bedongen, zal het uurtarief beginnen te lopen vanaf het afgesproken tijdstip. Ink & Art Company gaat er derhalve van uit dat opdrachtgever tijdig verschijnt op de afspraak (tot max  15 minuten voor aanvang).

6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag

zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment

van betaling van het volledig verschuldigde bedrag.

Garantie/ bijwerken tatoeage

1. Ink & Art Company gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

2. Na plaatsing van de tatoeage heeft een ieder recht op een kosteloze nacontrole na verloop van 6 tot 8 weken. Ink & Art Company bepaalt in alle gevallen of het bijwerken van de tatoeage al dan niet dient te worden uitgevoerd. Het bijwerken van de tatoeage is kosteloos binnen de termijn van drie maanden. Buiten de termijn van drie maanden worden kosten in rekening gebracht.

3. De verzorging van de tatoeage is de eigen verantwoording van opdrachtgever. De richtlijnen voor de verzorging van een tatoeage worden door Ink & Art Company meegedeeld dan wel op papier meegegeven aan opdrachtgever.

4. Als opdrachtgever medicatie slikt, vervalt de garantie op bijwerking aangezien deze invloed kunnen hebben op de genezing.

Reclame

Mocht Ink & Art Company de geplaatste tatoeage willen fotograferen en te gebruiken voor onder andere reclamedoeleinden en/of tonen op de website van Ink & Art Company, zal hiervoor te allen tijde toestemming worden gevraagd aan opdrachtgever. Bij deze vorm van reclame zijn nimmer persoonsgegevens vermeld. 

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

2. Ink & Art Company zal eerst een beroep op de rechter doen nadat zij en opdrachtgever zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Geschillen tussen Ink & Art Company en opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Roermond, behoudens indien Ink & Art Company als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Slotbepaling

Het laten zetten van een tatoeage door Ink & Art Company is te allen tijde op eigen risico, hetgeen tevens staat vermeld op het verplicht in te vullen toestemmingsformulier.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 12 februari 2021, dossiernr. 75075733